fredag, februari 03, 2006

Integrationspolitiska kommitténs uppdrag till Statskontoret

Integrationspolitiska kommittén ger Statskontoret i uppdrag att göra en studie av hur ändamålsenlig och effektiv målstyrningen fungerar inom ett antal tvärsektoriella politikområden. Det gemensamma för dessa tvärsektoriella politikområden är att de övergripande målen skall uppnås genom insatser inom ett flertal andra politikområden.

Syftet med studien är att få en bedömning av effektiviteten vad avser styrningen av de olika tvärsektoriella politikområdena. Med utgångspunkt i iakttagelser skall Statskontoret lämna förslag gällande effektivare styrning samt organisering inom det integrationspolitiska området.