fredag, februari 03, 2006

Socialförsäkringsutskottets offentliga utfrågning om integrationspolitiken

Socialförsäkringsutskottet kommer under våren att behandla allmänna motioner om integrationspolitik. Utskottet kommer också att behandla Riksrevisionens styrelses framställning om styrningen av integrationspolitiken. Som ett led i arbetet med integrationspolitiska frågor håller utskottet en offentlig utfrågning.

Utfrågningen syftar till att belysa tre forsknings- och policyansatser inom integrationsområdet. En av ansatserna betonar bekämpandet av rasism samt direkt, indirekt och strukturell diskriminering, en framhåller betydelsen av en stark välfärdsstat med kompensatoriska insatser för utsatta personer och grupper, och en lägger tonvikten på tillväxt och skapande av möjligheter för egenmakt.