fredag, februari 03, 2006

Integrationspolitiska kommitténs uppdrag till Statskontoret

Integrationspolitiska kommittén ger Statskontoret i uppdrag att göra en studie av hur ändamålsenlig och effektiv målstyrningen fungerar inom ett antal tvärsektoriella politikområden. Det gemensamma för dessa tvärsektoriella politikområden är att de övergripande målen skall uppnås genom insatser inom ett flertal andra politikområden.

Syftet med studien är att få en bedömning av effektiviteten vad avser styrningen av de olika tvärsektoriella politikområdena. Med utgångspunkt i iakttagelser skall Statskontoret lämna förslag gällande effektivare styrning samt organisering inom det integrationspolitiska området.

Muhammed talar

Vilka lärdomar ska vi ta av publiceringen av Muhammedbilderna och reaktionerna på den?
Jag tycker att vi behöver belysa situationen i Sverige för människor med muslimsk bakgrund? Varför ingår inte muslimerna i minoritetspolitiken? Om muslimer skulle göra det, skulle det kunna innebära en förbättrad status i vårt samhälle? Vilka åtgärder mot diskriminering behövs?
VI behöver kanske också beröra situationen vad gäller hets mot folkgrupp? Jag ser med oro på urholkningen av vår lag om hets mot folkgrupp och den ökande toleransen för hets mot alla de grupper som skyddas enligt lagen.

Socialförsäkringsutskottets offentliga utfrågning om integrationspolitiken

Socialförsäkringsutskottet kommer under våren att behandla allmänna motioner om integrationspolitik. Utskottet kommer också att behandla Riksrevisionens styrelses framställning om styrningen av integrationspolitiken. Som ett led i arbetet med integrationspolitiska frågor håller utskottet en offentlig utfrågning.

Utfrågningen syftar till att belysa tre forsknings- och policyansatser inom integrationsområdet. En av ansatserna betonar bekämpandet av rasism samt direkt, indirekt och strukturell diskriminering, en framhåller betydelsen av en stark välfärdsstat med kompensatoriska insatser för utsatta personer och grupper, och en lägger tonvikten på tillväxt och skapande av möjligheter för egenmakt.

onsdag, februari 01, 2006

Alternativ integrationspolitik?

I Stockholms stad har den borgerliga bredningens ledamöter föreslagit att skrota integrationsberedningen och att avskaffa posten som integrationsborgarråd.

Vår kommitté skall analysera hur den nuvarande integrationspolitiken och dess organisation fungerar och hur den kan förbättras och effektiviseras. Är Sverige mogen för att skrota en särskild nationell politik för att hantera migrationens och globaliseringens effekter i vårt samhälle? Är det så att integrationstanken förstärker ett vi-och-dom tänkande istället för motverka ett tudelat samhälle? Dessa och andra frågor skall vi gemensamt fundera och diskutera fram till 1 juni 2007.